Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – salariaţi/administrator/personal contractuant

Informare date cu caracter personal pentru: clienti | salariati și personal contractuant 


Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web http://aastudio.roși vă vom anunța.

Data ultimei actualizări: mai 2018

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explicăm modul în care putem procesa, inclusiv colecta, utiliza, face schimb și proteja datele dvs. cu caracter personal.

Cine suntem

Suntem ALEX ADAM STUDIO SRL(“AAstudio”) .

Sediul nostru social este situat în Petroșani, strada Aleea Poporului, bloc 3A, apartament 8, etaj 3, județul Hunedoara. Suntem înregistrați în Romania sub nr. J20/1841/2007şi promovăm serviciile și produsele noastre sub marca AAstudio.

Numărul nostru de telefon +4 (728) 057 500, sau ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru http://aastudio.ro.

Cum ne puteți contacta

Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți întrebări cu privire la Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru http://aastudio.ro. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail, la adresa dedicată odp@aastudio.ro, sau prin poștă la adresa Calea Dorobanților numar 124, bloc 1, scara 1, apartament 6 sector 1, Bucureștipunând corespondența Dvs. în atenția responsabilului cu protecția datelor.

Principiile noastre

AAstudio și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Am inclus principalele noastre angajamente privind Protecția Datelor pe site-ul nostru http://aastudio.ro. Urmărim să punem aceste angajamente în centrul a tot ceea ce facem.

De ce prelucrăm datele personale?

AAstudio va prelucra datele personale atunci când doriţi să participaţi la un proces de recrutare,  vă aflaţi în cursul derulării procedurilor de încheiere  a unui contract individual de muncă, sau sunteţi deja salariatul AAstudio, precum și accesând şi site-ul nostru. De asemenea, putem utiliza datele dvs personale în cazul  derulării Contractului Colectiv de Muncă aplicabil, al participării la diferite cursuri, seminarii, stagii de practică, întuniri desfăşurate în locaţiile AAstudio, sau folosiţi facilităţile de cazare şi masă oferite în obiectivele AAstudio.

Vom prelucra datele personale ale membrilor Consiliului de Administraţie, de la momentul numirii şi pe durata derulării contractului de mandat/de administrare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază consimțământul salariatului/administratorului, poate fi în legătură cu contractul individual de muncă/contractului de mandat/contractului de administrare sau impusă de o obligație legală.

AAstudio va prelucra datele dvs personale în următoarele scopuri:

 1. Încheierea sau executarea contractului individual de muncă cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor dvs.şi/sau aplicării Contractului Colectiv de Muncă la nivelul societăţii.
 2. Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe legate de legislaţia privind sănătatea şi securitatea în muncă, paza şi securitatea obiectivelor, legislaţia muncii, legislaţia fiscală; putem prelucra datele dvs personale în situaţia în care trebuie să dăm curs unei somaţii, popriri etc, sau cînd ne sunt solicitate de autorităţi ale statului;

Consimțământul pe care îl acordați, ca de exemplu atunci când aplicaţi pe un site de recrutare unde AAstudio are un anunţ activ sau când aplicaţi direct, folosind emailul, faxul sau adresa poştalăa societăţii pentru trimiterea aplicaţiei dvs, reprezintă un alt temei al prelucrării datelor dvs personale. Consimțământul poate fi retras în orice moment la solicitarea dvs.

Vom colecta datele cu caracter personal

 • Direct de la salariat/administrator

AAstudiocolectează date personale direct de la salariat/administratori, de regulă acele informații furnizate la semnarea contractului individual de muncă/contractului de mandat/contractului de administrare sau pe parcursul desfășurării acestora:

 • Nume, prenume, codul numeric persoanal, documentul de identitate, data nașterii;
 • Adresa poștală și de e-mail;
 • Număr de telefon;
 • Numele şi prenumele copiilor, membrilor familiei, persoanelor aflate în întreţinere;
 • Copii de pe documentele de identitate şi ale actelor de studii;
 • Cazier judiciar, dacă este cazul;

AAstudio poate prelucra și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu atunci când salariatul furnizează o copie după un act de identitate al său/copiilor la momentul încheierii contractului individual de muncă, sau formulează o cerere pentru revendicarea unui drept în temeiul Contractului Colectiv ce Muncă valabil , sau legislaţiei în vigoare, cu consimțământul său.

De asemenea, AAstudio primește orice informații sau conținut creat de la salariat  și oferit în mod activ de acesta (ex.fotografii, buletine de analize, certificate de căsătorie/naştere/deces etc.) şi le prelucrează, la cererea salariatului şi doar în scopul valorificării drepturilor sale conferite de Contractul Colectiv de Muncă şi legislaţia în vigoare.

 • Automat

În anumite situații, AAstudio poate colecta datele personale și prin mijloace automate. De exemplu, datele personale pot fi colectate prin intermediul formularului de contact de pe site, sau prin intermediul site-urilor de recrutare.

 • Din surse externe

Pentru obţinerea de informaţii , AAstudio poate colecta în mod legitim date despre salariat/administrator  și din surse externe atunci când consultă baze de date publice (cum ar fi cea a Registrului Comerțului sau Ministerului Finanțelor Publice).

Deoarece este necesare pentru soluţionarea petiţiilor, AAstudio va prelucra datele personale cu scopul de a soluţiona cererile/reclamaţiile/întrebări salariaţilor, şi/sau în situaţia existenţei unui litigiu. 

Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal

Vom utiliza datle dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru încheierea şi derularea
 • Unui contract individual de muncă;
 • Unui contract de cesiune exclusiva de drepturi de autor;
 • Unui contract/unei convenţii de practică.
 1. Pentru asigurarea pazei și protecției obiectivelor
 • Vom colecta imagini video în scopul asigurării pazei și protecției obiectivelor noastre, pentru acordarea accesulului  vizitatorilor în obiectivele noastre.
 1. Pentru participarea la cursuri, seminarii, stagii de practică
 • Vom colecta date cu caracter personal ale participanţilor la cursuri/seminarii/întruniri/stagii de practică, în cadrul ALEX ADAM STUDIO SRL. 

Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal

Dacă este cazul, facem schimb de informații referitoare la dvs. cu:

 • Parteneri sau agenți implicați în procesul de recrutare ;
 • Furnizorii de servicii ( ex. emitere şi distribuire tichete de masă, servicii de medicina muncii, servicii poştale, servicii de tipărire, împlicuire, distribuire facturi, servicii de încasări şi plăţi)
 • Autorităţi implicate în aplicare a legii, instituţii guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice (notari publici, executori judecătoreşti) dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege;
 • O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare;
 • Alte terțe părți, atunci când le-ați dat acordul pentru dezvăluire în scopuri de autentificare , prevenire a fraudelor, gestionare cont (ex. Banci).

Aplicarea legii

 • Este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.

 

Terțele părți cu care lucrăm

În cazul în care clientul îşi exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce priveşte utilizarea datelor sale personale, AAstudio va putea comunica aceste date către terţi. Ca regulă, AAstudio nu va comunica datele personale ale salariatului/administratoruluiunei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul prealabil al dvs în acest sens.

AAstudio poate însă comunica datele personale ale clientului unor terțe părți, fără acordul acestuia, în următoarele situații și către următoarele entități:

 • Furnizorii de servicii (servicii de medicina muncii)
 • Consultanți sau parteneri externi AAstudio care oferă asistențăsocietății (de ex.  Servicii poştale, servicii de tipărire şi împlicuire facturi, agenții de recuperare creanțe, servicii de încasări şi plăţi)
 • Autorități publice: AAstudio poate comunica datele salariatului/administratorului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autorităț

 

Transferuri internaționale de date

În prezent, datele cu caracter personal colectare de AAstudiosunt  păstrate în locația noastră din România.

Ce presupune prelucrarea automată a datelor cu caracter personal?

Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară încheierii  unui contract ( de muncă, de administrare, de mandat, sau convenţie de practică.

Salariatul/administratorul/practicantul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care produce efecte juridice în ceea ce îl privește sau îl afectează într-un mod semnificativ, cu excepția cazului în care acesta a fost în mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru încheierea sau realizarea unui contract încheiat cu  AAstudio, pentru a preveni situațiile de fraudă și debite, sau  AAstudio este obligată de lege să utilizeze în acest mod datele personale.

În toate cazurile, salariatul/administratorul/practicantul are posibilitatea de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automată, precum și, acolo unde este cazul, acesta poate să solicite intervenție umană în emiterea deciziei care îl privește.

Cum îți protejăm datele personale?

AAstudio aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale salariatul/administratorul/practicantul și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

 • Securitatea datelor

Pentru a garanta siguranța datelor  personale, AAstudio a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei. Acestea nu acoperă acele date personale pe care salariatul/administratorul/practicantul alege să le comunice în spații publice online sau offline.

 • Păstrarea datelor

AAstudio va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a încheia şi derula contracte (de muncă, de administrare, de mandat, convenţii de practică) și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare,  AAstudio poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune salariatul/administratorul/practicantul cu AAstudio în  conformitate cu legislația în vigoare.

Atunci când datele personale ale salariatul/administratorul/practicantul nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare,  AAstudio  le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

Avem echipe de securitate specializate care analizează și îmbunătățesc în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.

Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.

Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru.

Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că citiți politica acelei societăți privind protecția datelor și cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informațiile personale pe site-ul acestora.

Același lucru se aplică în cazul oricăror site-uri sau conținuturi ale terțelor părți la care vă conectați atunci când aplicaţi la unul din anunţurile noastre de angajare.

Puteți alege să dezvăluiți datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.

Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

 

Drepturile dvs.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține AAstudio în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți formularul de pe site-ul nostru, http://aastudio.ro secțiunea Contact. Ca alternativă, puteți contacta echipa de Relații cu Clienții.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă rugăm să folosiți formularul de pe site-ul nostru, http://aastudio.ro secțiunea Contact. Ca alternativă, puteți contacta echipa de Relații cu Clienții.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a putea lua cu dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe. Pentru aceasta , vă rugăm să folosiți formularul de pe site-ul nostru, http://aastudio.ro secțiunea Contact. Ca alternativă, puteți contacta echipa de Relații cu Clienții.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal 

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către AAstudio  a datelor dvs. cu caracter personal.

Dreptul de a vă  adresa Autorității de Supraveghere

Dacă AAstudio nu ia măsuri cu privire la cererea dumneavoastră, aveţi dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a introduce o cale de atac judiciară. datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal 

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs.,  vă rugăm să folosiți formularul de pe site-ul nostru, http://aastudio.ro secțiunea Contact.Ca alternativă, puteți contacta echipa de Relații cu Clienţii. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării,

Dreptul de ștergere

AAstudio urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să verificați mai întâi la serviciul de Relații cu Clienții , dacă a încetat contractul dvs. cu AAstudio.Dacă acesta a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanţe definite de lege (ex. Salariatul/administratorul/practicantul nu va putea solicita AAstudio să i se şteargă datele personale necesare pentru executarea contractului/convenţiei). Astfel de restricţii vor fi verificate individual şi vor fi comunicate persoanei în mod corespunzător.

Cum se aplică aceste reglementări în cazul copiilor?  

AAstudio nu solicită şi nu colectează cu bună ştiinţă date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani decât în cazul în care există acordul explicit şi prealabil al părintelui sau tutorelui.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor  are la bază consimțământul salariatului/administratorului, poate fi în legătură cu contractul individual de muncă/contractului de mandat/contractului de administrare sau impusă de o obligație legală.

AAstudio primește orice informații sau conținut creat de la salariat  și oferit în mod activ de acesta (ex.fotografii, buletine de analize, certificate de căsătorie/naştere/deces etc.) şi le prelucrează, la cererea salariatului şi doar în scopul valorificării drepturilor sale conferite de Contractul Colectiv de Muncă şi legislaţia în vigoare.

Cum se aplică aceste reglementări în cazul persoanelor juridice?  

În cazul clienților persoane juridice, în scopul prelucrării datelor personale ale  reprezentanţilor săi (ex: director general, administrator, responsabil/persoană de contract),  AAstudio va obține acordul expres al titularului de cont pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție. În acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către  AAstudio, să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către AAstudio  în executarea contractului și pentru prelucrările de date menționate anterior. Transferând datele personale ale reprezentanţilor săi (ex: director general, administrator, responsabil/persoană de contract) către AAstudio, clientul persoană juridică atestă că a fost obținut consimțământul acestora pentru prelucrarea datelor lor personale de către  AAstudio conform prevederilor de mai sus și își asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta.